R-646 - R-650

RAKSTUROJUMS

Paredzēts lai sagatavotu pirms lietošanas līdz vajadzīgajam blīvumam divkomponentu laku un krāsu materiālus uz akrila vai akriluretāna bāzes Šķīdinātāju R10-auto pievieno laku un krāsu materiāliem uz akrila vai akriluretāna bāzes nepieciešamās proporcijās līdz sasniegts vajadzīgais blīvums.
Satur toluolu, acetonu, n-butilacetātu.

Drošības pasākumi:

S2: Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
S7/9: Glabāt blīvi noslēgtu un labi vēdināmā vietā.
S16: Turēt tālu no aizdegšanās avotiem – nesmēķēt.
S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.
S26: Gadījumā, ja nokļuvis acīs – mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un griezties pēc medicīniskās palīdzības.

Riska faktori:

R11: Viegli uzliesmojošs.
R36/38: Kairina acis un ādu

R37/39: Lietot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargus.
R48/20: Kaitīgs – pie ilgstošas ieelpošanas nopietni kaitē veselībai.
R63: Iespējams risks, ka var kaitēt embrija attīstībai.

R62: Norīšanas gadījumā nedrīkst izsaukt vemšanu, nekavējoties jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības un jāparāda iepakojums vai marķējums.
R65: Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumus.
R66: Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanos.
R67: Tvaiki var izraisīt miegainību un galvas reiboņus.

Back to list