Virsmu attaukotājs

Pielietošana:

Paredzēts krāsošanai sagatavotas virsmas attīrīšanai no dažādiem netīrumiem: silikona, teflona, taukiem, eļļām un smērvielām.

Produkta rādītāji:

Rādītāja nosaukums  Rādītājs
Krāsa un izskats Caurspīdīgs gaišs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
Blīvums pie + 20°C 0,830 – 0,850

Rekomendē pielietot metāla virsmu, virsmām klātām ar krāsām, gruntīm un špakteli pirms laku vai krāsu galīgā uzklājuma.

 

  • Nodrošina uzklāto laku un krāsu materiālu optimālu adhēziju.
  • Pasargā no silikona krāteru veidošanās krāsojot.

Pielietošana:

Mazgātāju - attaukotāju var uzklāt ar otu, birsti, slaukāmo materiālu no celulozes, sūkli vai izsmidzināt. Pēc uzklāšanas virsmu vajag noberzt sausu ar labi uzsūcošu slaukāmo materiālu. Uzmanību! Strādājot vajag lietot tikai tīru slaukāmo materiālu. Glabāt orģinālā iepakojumā sausā un labi vēdināmā telpā.

Saturs:

butilacetāts

Bīstamība:

Viela viegli uzliesmojoša. Kaitīgi iedarbojas uz organismu caur elpošanas ceļiem un kontaktā ar ādu. Kairina elpošanas ceļus, acis un ādu. Iespēja nopietni sabojāt acis. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanu. Tvaiki var izraisīt miegainību un galvas reiboņus.

Lietošanas noteikumi:

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neglabāt uzliesmošanas avotu tuvumā, nesmēķēt. Gadījumā, ja nokļuvis acīs – mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un griezties pēc medicīniskās palīdzības. Strādāt aizsargcimdos, aizsargājošā specapģērbā un ar sejas vai acu aizsargu. Strādāt tikai labi vēdināmās telpās.

 

Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Back to list