LIESMIŅA

PIELIETOJUMS

Paredzēts kokogļu un malkas aizdedzināšanai kamīnā, grillā, krāsnīs un ugunskuros. Degšanas laikā veidojas ekoloģiski nekaitīgi produkti: ogļskābā gāze un ūdens. Kokogles un malku vienmērīgi aplaista ar šķidrumu. Pēc tam, kad šķidrums iesūcies oglēs (malkā) aizdedzina.

Uzliesmošanas temperatūra

+70°C.

Drošības pasākumi:
P331: Neizraisīt vemšanu.
P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P102: Sargāt no bērniem.
P405: Glabāt slēgtā veidā.

Riska faktori:

Satur šķidro parafīna frakciju C14 – C17.

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Pat malks grila aizdedzināšanas šķidruma var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU