Rūsas pārveidotājs

PIELIETOJUMS

Paredzēts aprūsējušu metāla virsmu apstrādei pirms to krāsošanas. Iedrbība ir efektīva, ja rūsas slāņa biezums nepārsniedz 100 mikronus.
Pielieto automobiļu remontrdarbos, metāla konstrukciju un tilpņu virsmas sagatavošanai pirms gruntēšanas un krāsošanas.
Rūsas pārveidotāju uzklāj attīrītai virsmai ar otu vai tamponu un iztur vismaz 24 stundas.

Patēriņš

0,1 līdz 0,17 L/m².
Ja veidojas irdens reakcijas produktu slānis, to pirms virsmas krāsošanas noņem ar tērauda stiepļu suku. Ieteicams virsmu pirms krāsošanas gruntēt ar gruntskrāsu ''LARAPRIM'' vai ''LARAPRIM-M''.

Drošības pasākumi:
S2:
 Sargāt no bērniem.
S24/25: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
S26: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
S37: Strādāt aizsargcimdos.
S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu vidē.
S61: Ievērot drošības norādijumus vai izmantot drošības datu lapas.

Riska faktori:

Satur cinka fosfātu, ortofosforskābi, n-butanolu, acetonu.

R36/38: Kairina acis un ādu.
R67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.
R52/53: Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU