Acetons

PIELIETOJUMS

EC marķējums Nr. 200-662-2
Paredzēts laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz celulozes_acetāta, nitrocelulozes, epoksi-akrilātu un fenola sveķu bāzes. Pielietojams daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai.

Kairina acis.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.
S2: Sargāt no bērniem.

S9: Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

S16: Sargāt no uguns - nesmēķēt.

S26: Ja nokļūst acīs nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādit iepakojumu vai tā marķējumu.

Riska faktori:

R: 11-36-66-67

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU