R-10 auto (laku un krāsu materiāliem uz akrila bāzes)

Pielietošana:

Šķīdinātāju R10-auto pievieno laku un krāsu materiāliem uz akrila vai akriluretāna bāzes ( gruntskrāsas,
lakas un auto emljas ) nepieciešamās proporcijās līdz sasniegts vajadzīgais blīvums.
Uzmanību! Glabāt orģinālā iepakojumā sausā un labi vēdināmā telpā.

Saturs:

toluols un acetons.

Bīstamība:

Viela viegli uzliesmojoša. Kaitīgi iedarbojas uz organismu caur elpošanas ceļiem un kontaktā ar ādu.
Kairina acis un ādu.

Lietošanas noteikumi:

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neieelpot tvaikus. Strādat aizsargcimdos un aizsargājošā specapģērbā. Ja nokļūst organismā, nekavējoties griezties pēc medicīniskās palīdzības (ja iespējams uzrādīt etiķeti). Strādāt tikai labi vēdināmās telpās.


Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Produkta rādītāji:

Rādītāja nosaukums Nozīme
Krāsa un ārējais izskats Curspīdīgs gaišs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
Blīvums pie 20°C 0,830 – 0,850

Drošības pasākumi:

S2: Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
S7/9: Glabāt blīvi noslēgtu un labi vēdināmā vietā.
S16: Turēt tālu no aizdegšanās avotiem – nesmēķēt.
S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.
S26: Gadījumā, ja nokļuvis acīs – mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un griezties pēc medicīniskās palīdzības.

RISKA FAKTORI:

R11: Viegli uzliesmojošs.
R36/38: Kairina acis un ādu
R48/20: Kaitīgs – pie ilgstošas ieelpošanas nopietni kaitē veselībai.
R63: Iespējams risks, ka var kaitēt embrija attīstībai.
R65: Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumus.
R66: Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanos.
R67: Tvaiki var izraisīt miegainību un galvas reiboņus.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU