Solvents

PIELIETOJUMS

Paredzēts alkīda laku, krasu un gruntskrāsu atšķaidīšanai. Sastāvs: aromātisko ogļūdeņražu C8 C9 maisījums.

Drošības pasākumi:

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

Kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu.

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

Sargāt no bērniem.

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis.

Ja nokļūst acis, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Strādāt aizsargcimdos.

Nepieļaut nokļūšanu vidē.

Ievērot īpašus norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU