Terpentīns

PIELIETOJUMS

Paredzēts aklīda un eļļas krāsu un emalju atšķaidīšanai, pastiprina seguma spīdumu, paātrina krāsas nožūšanu. Pielietojams dažādu virsmu attaukošanai un tīrīšanai.

Drošības pasākumi:
P102: Sargāt no bērniem.
P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargu vai sejas aizsargu.
P301+310: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P305+351+338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P331: Neizraisīt vemšanu.

Riska faktori:

H226: UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS UN TVAIKI.
H332: KAITĪGS, JA IEELPO.
H312: KAITĪGS, JA NONĀK SASKARĒ AR ĀDU.
H302: KAITĪGS, JA NORĪTS.
H319: IZRAISA NOPIETNU ACU KAIRINĀJUMU.
H315: KAIRINA ĀDU.
H401: TOKSISKS ŪDENS ORGANISMIEM AR ILGLAICĪGĀM SEKĀM.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU