WHITE SPIRIT

PIELIETOJUMS

Atšķaidītājs eļļas un alkīda lakām un krāsām. Piemērots arī koka un metāla virsmu attaukošanai pirms krāsošanas un darba instrumentu tīrīšanai.

Sastāvs

ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie,

Drošības pasākumi:

P102: Sargāt no bērniem.
P210: Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt.
P280: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P301+P310: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.
P304+P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P403+P233: Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt iepakojumu cieši noslēgtu.

Riska faktori:

H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304: Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.
H336: Var izraisīt mieganību vai reiboņus.
EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU